Ngày 13/10/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) có hiệu lực từ ngày 28/11/2016, áp dụng cho năm tài chính 2016.

Theo đó, tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì được xử lý như sau:

– Không hạch toán là TSCĐ và không trích khấu hao đối với phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê. Quy định này khác với Thông tư 200/2014/TT-BTC, theo Thông tư 200, chỉ có bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá mà không cho thuê hoạt động mới không được trích khấu hao.

– Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Ngoài ra, Thông tư 147/2016/TT-BTC bổ sung các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng vào TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp.

Tải văn bản tại đây: TT147-BTC-13102016