Thông tư hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Ngày 27/07/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 123/2012/TT-BTC (“Thông tư 123”) hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Nghị định 124/2008/NĐ-CP và Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dưới đây là một số nội dung hướng dẫn mới đáng chú ý tại Thông tư 123.

Chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

–       Chi phí khấu hao các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề…được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

–       Chi phí công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì được phân bổ dần trong thời hạn tối đa không quá 2 năm;

–       Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài nhưng không tách riêng giá trị nhà cửa, vật kiến trúc và giá trị quyền sử dụng đất lâu dài (được ghi nhận là tài sản cố định vô hình và không trích khấu hao), thì phần giá trị quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao được xác định theo giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm mua. Phần còn lại được coi là giá trị nhà cửa, vật kiến trúc được phép trích khấu hao theo quy định;

–       Tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên được khấu trừ, nếu các điều kiện được hưởng và mức được hưởng của lợi ích này được ghi cụ thể tại một trong những hồ sơ: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của công ty, Quy chế thưởng do lãnh đạo công ty quy định theo quy chế tài chính của công ty.

–       Chứng từ để ghi nhận và tính vào chi phí được trừ đối khoản chi mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán của doanh nghiệp;

–       Không tính vào chi phí được trừ đối với khoản trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (trừ trường hợp doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật được phép trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm);

–       Khoản hoa hồng cho nhà phân phối của các công ty bán hàng đa cấp được khấu trừ toàn bộ, không bị coi là chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế theo hạn mức.

Các trường hợp không áp dụng ưu đãi thuế TNDN

–       Doanh nghiệp mới thành lập dựa trên tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh… kế thừa của doanh nghiệp cũ;

–       Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung so với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp đang hoạt động;

–       Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Xác định thu nhập hưởng ưu đãi thuế TNDN

–       Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi có thay đổi kỳ tính thuế được lựa chọn áp dụng ưu đãi trong năm chuyển đổi, hay nộp thuế theo mức phổ thông (25%) trong năm chuyển đổi và chuyển ưu đãi thuế sang năm tiếp theo;

–       Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động không hưởng ưu đãi thuế, thu nhập được hưởng ưu đãi thuế được xác định dựa trên tổng thu nhập tính thuế (không bao gồm thu nhập khác) với tỷ lệ doanh thu hoặc chi phí được trừ (quy định tại Thông tư 130 là chỉ sử dụng tỷ lệ doanh thu);

–       Lỗ của hoạt động hưởng ưu đãi thuế và không hưởng ưu đãi thuế của những kỳ tính thuế trước, nếu không hạch toán riêng được, phải bù trừ với thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi trước và sau đó vào các hoạt động không được hưởng ưu đãi, nếu còn. Tuy nhiên, Thông tư vẫn chưa hướng dẫn thứ tự chuyển lỗ này đối với trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động với các mức ưu đãi thuế khác nhau;

–       Thu nhập chịu thuế bị cơ quan thuế phát hiện tăng lên khi thanh tra, kiểm tra vẫn trong giai đoạn được ưu đãi thuế TNDN thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm cả miễn thuế, giảm thuế và thuế suất ưu đãi, nếu có. Trước đây, Thông tư 130 quy định không rõ ràng khả năng được hưởng thuế suất ưu đãi của phần thu nhập tăng lên này;

Chuyển lỗ

–       Các khoản lỗ của năm trước được phép tạm thời chuyển vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Chuyển nhượng bất động sản

–       Chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất được xem là hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

–       Thuế suất áp dụng đối với khoản thu tiền theo tiến độ trường hợp doanh nghiệp chưa xác định được chi phí tương ứng được giảm từ 2% xuống còn 1%.

–       Doanh thu từ cho thuê lại đất trong trường hợp khách hàng trả tiền thuê trước cho nhiều năm được lựa chọn theo hình thức phân bổ theo số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Thông tư 123 có hiệu lực từ ngày 10/09/2012 và được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi.