Sửa đổi quy định về ưu đãi đầu tư

Ngày 28/08/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 81/2018/TT-BTC (“Thông tư 81”) sửa đổi, bổ sung Thông tư  ngày 17/6/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn Luật đầu tư 67/2014/QH13 và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến ưu đãi đầu tư.

Thông tư 81 hướng dẫn về nội dung đảm bảo đầu tư đã được quy định tại Luật Đầu tư 2014. Theo đó, các dự án đầu tư sau đây sẽ được đảm bảo ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

–    Các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương trước ngày 1/7/2015; và

–    Các dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng được thực hiện trước ngày 1/7/2015.

Cụ thể, những dự án trên sẽ được hưởng ưu đãi mức ưu đãi có lợi hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm 1/7/2015 hoặc theo quy định tại các văn bản pháp luật mới được ban hành.

Quy định về đảm bảo ưu đãi đầu tư đã được quy định tại Luật Đầu tư 2014. Tuy nhiên, Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 trước đây không áp dụng quy định này cho các dự án đầu tư trước ngày 01/07/2015 (ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành).

Theo đó, các doanh nghiệp nên rà soát lại mức ưu đãi đầu tư hiện đang áp dụng cho từng dự án đầu tư để xác định mức ưu đãi đầu tư có lợi hơn. Về lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp cần tham chiếu quy định tại Nghị định 218/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn Luật Đầu tư 2014.