Sửa đổi quy định về thuế GTGT

Cũng trong tháng 8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC (“Thông tư 82”) sửa đổi quy định tại Thông tư số  ngày 31/12/2013 (“Thông tư 219”)

Thông tư 82 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219.

Theo Ví dụ 37 tại Điểm a.4, Khoản 10, Điều 7, Thông tư 219, trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã mua trước đó (doanh nghiệp không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này từ lúc mua đến lúc bán) sẽ thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Thông tư 82 đã loại bỏ ví dụ này, điều đó có thể hiểu rằng doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp nêu trên. Quy định này phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư 219 về đối tượng không chịu thuế GTGT, trong đó có hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.