Ngày 19/6/2013, Quốc hội ban hành Luật số 32/2013/QH13 (“Luật số 32”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12. Luật số 32 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2014. Tuy nhiên, một số chính sách ưu đãi sẽ được áp dụng ngay từ ngày 01/7/2013, cụ thể:

–     Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

–     Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua áp dụng thuế suất 10%.

Ngoài ra, một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý trong Luật số 32 như sau:

Ngày 19/6/2013, Quốc hội ban hành Luật số 32/2013/QH13 (“Luật số 32”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12. Luật số 32 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2014. Tuy nhiên, một số chính sách ưu đãi sẽ được áp dụng ngay từ ngày 01/7/2013, cụ thể:

–     Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

–     Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua áp dụng thuế suất 10%.

Ngoài ra, một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý trong Luật số 32 như sau:

Giảm thuế suất

Thuế suất thuế TNDN sẽ giảm từ 25% xuống 22% kể từ năm 2014, và sẽ tiếp tục giảm xuống 20% kể từ năm 2016.

Chi phí được trừ và không được trừ

–     Bổ sung quy định về chứng từ thanh toán: Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

–     Bổ sung các chi phí được trừ bao gồm các khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước đối với các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

–     Bỏ quy định việc xây dựng và thông báo cơ quan Thuế về định mức tiêu hao nguyên liệu.

–     Bỏ quy định về chi phí khống chế đối với khoản chiết khấu thanh toán.

–     Tỷ lệ khống chế về chi phí quảng cáo, khuyến mại là 15%.

Ưu đãi thuế TNDN

–     Thay đổi tiêu chí ưu đãi từ ưu đãi theo pháp nhân sang tiêu chí ưu đãi theo dự án. Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì đưởng hưởng ưu đãi thuế đối với thu nhập của dự án đầu tư mới đó.

–     Khôi phục một phần ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng và doanh nghiệp thành lập mới trong khu công nghiệp.

–     Mở rộng phạm vi các khoản thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm thu nhập từ thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất có quy mô vốn tối thiểu 6,000 tỷ đồng và dự án đầu tư mới trong một số khu công nghiệp.