Nghị định 114/2020/NĐ-CP (“Nghị định 114”) ban hành 25/09/2020 hướng dẫn các nội dung về nguyên tắc xác định doanh thu, số thuế được giảm, kỳ tính thuế, kê khai đối với các đối tượng được áp dụng giảm 30% thuế TNDN của năm 2020 theo Điều 1, Nghị quyết 116/2020/QH14.
⭐️ Về nguyên tắc xác định doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế
Tổng doanh thu năm 2020 bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của pháp luật về thuế TNDN hiện hành.
Đối với doanh nghiệp trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ nhân với 12 tháng.
⭐️ Về số thuế được giảm
Được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập như thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, thăm dò, khai thác dầu khí…quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
⭐️ Về kỳ tính thuế:
Được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính.
Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên (2019) hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng (2020) có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm 2020 để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Việc xác định tổng doanh thu và số thuế được giảm trong trường hợp này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020 (12 tháng).
⭐️ Về kê khai giảm thuế
Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế được giảm trên Phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế TNDN phải nộp thì số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định của Nghị định này.
Nghị định 114 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.