Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6840/BTC-TCT ngày 30/5/2013 hướng dẫn về chi phí khấu hao đối với các công trình xây dựng chưa có giấy chứng nhận sở hữu như sau:

Kể từ năm 2012, các công trình xây dựng như văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh được xây dựng trên đất thuê, đất mượn của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (không trực tiếp thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) doanh nghiệp được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định (“TSCĐ”) hiện hành nếu đáp ứng các điều kiện:

–     Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp và đơn vị có đất;

–     Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng, thanh  lý hợp đồng, quyêt toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp; và

–     Công trình trên đất được theo dõi, hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý TSCĐ.

Đối với giai đoạn trước năm 2012, trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã  xử lý không được tính khấu hao vào chi phí được trừ khi tính thuế TNN đối với các công trình xây dựng trên  đất do không đáp ứng điều kiện giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình xây dựng thì không điều chỉnh việc quyết toán thuế của các năm trước đây.