HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI CPTPP

Hiệp định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương – CPTPP mà Việt Nam là thành viên chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019.

Ngày 26/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP (“Nghị định 57”) ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định này (“Biểu thuế ưu đãi CPTPP”) áp dụng cho giai đoạn từ 14/01/2019 đến 31/12/2022.

Biểu thuế ưu đãi CPTPP của Việt Nam áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu đến và nhập khẩu từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP bao gồm: Úc, Canada, Nhật Bản, Me-xi-co, New Zealand và Singapore.

Để thực hiện Nghị định, Tổng Cục hải quan ban hành Công văn 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/07/2019 của hướng dẫn như sau:

– Đối với hàng hóa xuất khẩu tại các tờ khai đăng ký từ ngày 14/01/2019, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa xuất khẩu thỏa mãn quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 57, thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi CPTPP thấp hơn thì cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 57 và khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 (“Thông tư 39”).

– Đối với hàng hóa nhập khẩu tại các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/01/2019 đến trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung để được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP và được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định hiện hành. Người khai hải quan nộp công văn đề nghị xử lý số tiền thuế nhập khẩu nộp thừa theo Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK ban hành kèm theo Thông tư số 39, kèm theo Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa CPTPP, chứng từ vận tải hàng hóa chứng minh hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam từ các các nước thành viên CPTPP nêu trên. Trường hợp hàng hóa được chuyển tải hoặc vận chuyển qua nước thứ ba không phải là các nước thành viên CPTPP thì hàng hóa phải thỏa mãn điều kiện giữ nguyên trạng về xuất xứ CPTPP và nộp bổ sung chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp qua nước không phải là thành viên CPTPP.

Cần lưu ý rằng, để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, hàng hóa xuất khẩu phải có chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu ở nước ngoài thể hiện đích đến của hàng hóa là một trong các nước thành viên Hiệp định CPTPP. Tại thời điểm xuất khẩu, nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, người xuất khẩu tại Việt Nam sẽ khai báo tờ khai xuất khẩu và nộp thuế theo mức thuế suất xuất khẩu hiện hành.

Trong vòng một năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, người xuất khẩu nộp cho cơ quan hải quan bản sao chứng từ vận tải và bản sao tờ khai nhập khẩu ở nước ngoài và khai báo bổ sung cho tờ khai hải quan xuất khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi quy định trong Nghị định. Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra tờ khai bổ sung và chứng từ liên quan để xem xét xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Nghị định 57 có hiệu lực từ ngày ban hành, 26/06/2019.