Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/09/2020 hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa do doanh nghiệp nội địa ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (doanh nghiệp chế xuất – DNCX) gia công lại.
Theo đó, chính sách thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sau khi gia công được nhập khẩu bởi doanh nghiệp nội địa từ DNCX áp dụng như sau:
– Trường hợp DNCX không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài (doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho DNCX) thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu.
– Trường hợp DNCX có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải kê khai, nộp thuế theo quy định.