BẢN TIN
Tháng 5/2017

 

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Trường hợp Công ty đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cùng tỉnh đang trong giai đoạn đầu tư nếu dự án không đáp ứng quy định của Pháp luật về đầu tư thì không thuộc trường hợp kê khai, hoàn thuế riêng theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính. Trường hợp nếu dự án này đáp ứng quy định của Pháp luật về đầu tư thì thuộc trường hợp kê khai, hoàn thuế riêng và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính. (CV số 2254/TCT-KK ngày 29/05/2017)

Phân bổ thuế GTGT

Đối với sản phẩm bắp hạt, hạt đậu nành: Mặt hàng đậu nành, ngô hạt (bắp) (không phân biệt có dùng làm TĂCN hay không) là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do doanh nghiệp, hợp tác xã thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại. Theo đó, thuế GTGT đầu vào của dịch vụ sử dụng cho hoạt động thương mại của các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Công ty khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động kinh doanh hàng hóa chịu thuế 0% (mặt hàng cà phê xuất khẩu), mặt hàng không phải kê khai, tính thuế GTGT (sản phẩm bắp hạt và hạt đậu nành) và hàng hóa không chịu thuế GTGT (cám mì viên, cám mì bột, bã đậu nành) và không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì Công ty chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra. (CV số  2181/TCT-CS ngày 24/05/2017)

… …

Vui lòng vào mục ‘Văn bản pháp quy’ để tải và xem nội dung đầy đủ của bản tin.