Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Thông tư 173 bỏ quy định về việc tài khoản của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Như vậy, theo quy định mới này thì tài khoản của bên mua và bên bán khi chưa thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế thì nếu đảm bảo đủ các điều kiện, đơn vị vẫn được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào.

Ngoài ra, trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán cũng được xem là đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT.

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Tải văn bản tại đây: TT173/2016/TT-BTC