Ngừng áp dụng giảm ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại Khu kinh tế:

Trước ngày 10/07/2018, các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế được giảm 50% thuế TNCN theo quy định tại Khoản 5, Điều 16, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 và Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014.

Các văn bản này hết hiệu lực vào ngày 10/07/2018 và được thay thế bằng Nghị định 82/2018/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định 82, nội dung ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế bị loại bỏ. Theo đó, kể từ ngày 10/07/2018, không áp dụng ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế. Hiện nay, Cục thuế Quảng Ngãi đã có văn bản số 2285/CT-TTHT ngày 22/08/2018 để hướng dẫn về nội dung này.

Các doanh nghiệp lưu ý quy định này khi chi trả lương cho người lao động và khi kê khai, tính thuế TNCN phải nộp từ ngày 10/07/2018 trở đi.