Ngày 20/5/2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 1839/TCT-CS, giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Chúng tôi xin tóm lược một số điểm mới đáng chú ý sau đây:

  1. Bãi bỏ quy định về hóa đơn xuất khẩu:

– Từ ngày 01/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Do đó, khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT (trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) và hóa đơn bán hàng (trường hợp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp).

– Trường hợp sử dụng chưa hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thông báo phát hành theo hướng dẫn trước đây nhưng doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014.

  1. Đối tượng được tự in hóa đơn:

– Doanh nghiệp đang hoạt động phải có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng được sử dụng số hóa đơn đã có thông báo phát hành còn lại, sau ngày này thì phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế.

– Doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/6/2014 và có vốn điều lệ dưới 15 tỷ muốn tự in hóa đơn thì phải có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

  1. Đối tượng được cơ quan thuế bán hóa đơn: Bổ sung các đối tượng sau đây:

– Cá nhân kinh doanh;

– Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu;

– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

  1. Hóa đơn được in từ máy tính tiền: Bổ sung quy định về hóa đơn in trực tiếp từ máy in tiền. Theo đó, hóa đơn in từ máy in tiền phải có đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản của hóa đơn thông thường.Doanhnghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.
  2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:Doanhnghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Các trường hợp khác nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.