Ngày 11/01/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BTC (“Thông tư 06”) hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.
Theo đó, một số nội dung đáng lưu ý sau đây đã được hướng dẫn tại Thông tư 06:
+ Bổ sung và hướng dẫn cụ thể về các đối tượng không chịu thuế GTGT đầu ra nhưng vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan, chẳng hạn:
-Hàng hóa, dịch vụ được cung cấp ở ngoài Việt Nam (kể cả dịch vụ được cung cấp giữa hai đối tượng chịu thuế tại Việt Nam). Trong trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ (trừ các dịch vụ xuất khẩu), mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở nước ngoài thì chỉ phần dịch vụ thực hiện ở Việt Nam mới phải chịu thuế GTGT (trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu);
-Tài sản cố định được điều chuyển giữa công ty mẹ và các công ty con hoặc giữa các công ty con với nhau để phục vụ cho hoạt động sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; góp vốn bằng tài sản; điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp, điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
+ Hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu. Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ cần có cam kết của tổ chức nước ngoài là họ không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và không phải là đối tượng nộp thuế GTGT tại Việt Nam. Thông tư 06 cũng quy định thuế suất thuế GTGT 0% không áp dụng với các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bao gồm dịch vụ thanh toán qua mạng, dịch vụ số hóa, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành.
Đặc biệt, theo hướng dẫn tại Thông tư 06 thì lãi cho vay do các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được sẽ phải kê khai, nộp thuế GTGT, trong khi đó tiền lãi từ bán hàng trả góp hoặc thanh toán trả trước sẽ không phải kê khai thuế GTGT.
Thông tư 06 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/03/2011, thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC