Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư như một nỗ lực nhằm cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08/2013/TT-BTC, Thông tư số 85/2011/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Một số điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý của Thông tư như sau:

Về thuế GTGT

Bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu bị phía nước ngoài trả lại;

Bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh;

Bỏ quy định phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế đối với xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả nếu có hợp đồng và chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp;

Bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (cơ sở kinh doanh sử dụng ngay hóa đơn thương mại trong hồ sơ hải quan). Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan;

Bỏ mức 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với doanh nghiệp mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Về thuế Thu nhập cá nhân

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

Về hóa đơn chứng từ

Doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) không cần lập hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn GTGT.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm của công ty mẹ là Tập đoàn đa quốc gia thì chỉ tiêu đơn vị tính được sử dụng bằng tiếng Anh theo hệ thống phần mềm của Tập đoàn.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”

Đối với các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Ngoài ra, Thông tư ban hành mới mẫu Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra thay thế các mẫu đã ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó, các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”, “Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” được lược bỏ trên Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra, các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”, “Thuế suất (%)”, “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”, “Thuế suất (%)” được lược bỏ trên Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014.